Skip to main content

Kortlægning & Geografisk Information

Asiaq er Grønlands kortlægningsmyndighed og center for geografisk information. Geografiske data er helt grundlæggende i udøvelsen af offentlig forvaltning og planlægning, naturbeskyttelse, ledningsregistrering, anlægsprojektering, råstofefterforskning, transport og logistik, beredskab, friluftsliv, turisme og forskning.

Asiaq indsamler, kvalitetssikrer, bearbejder, forædler og formidler kort, geodata og geografisk information om Grønland til brugere i ind- og udland.

Asiaqs centrale bidrag til den geografiske infrastruktur er grundkortet over byer og bygder. I det åbne land løser vi desuden kortlægningsopgaver for offentlige myndigheder, private og andre, som har specielle behov for kort. Til kortlægning indsamles data med GPS på landjorden samt drone, fotofly og satellit fra luften.

Asiaq kan hjælpe dig med specialviden, rådgivning og vejledning indenfor brug af kort og geografiske data samt Geografiske Informations Systemer (GIS).

Du kan se geografiske data om Grønland på den grønlandske web GIS-portal www.NunaGIS.gl og på vores nye Visningstjeneste.

Hvad er Geodata eller Geografisk information?

”Et kort er geodata. Vi bruger det til at finde rundt, træffe valg om rute og retning, til at planlægge og beslutte ud fra. Men andre informationer er også geodata, i det øjeblik de bliver forbundet til et sted.

Det kan eksempelvis være informationer om, hvor en person bor og må stemme, hvad kommunen har af planer for et område, hvor der kan fiskes og jages, hvor vandledningen løber, hvor renerne kælver eller hvor den bedste hundeslæderute findes.

Geodata er en del af borgernes og samfundets ”liv” og en måde at finde rundt på, finde viden, forstå deres omverden og diskutere og kommunikere med hinanden.”

Kilde: National Strategi for Geodata 2017-2021

Ansvaret for kortlægningen i Grønland er delt mellem Det Grønlandske Selvstyre og Den Danske Stat.

Det Grønlandske Selvstyre, ved Asiaq, har ansvaret for at kortlægge de grønlandske byer og bygder, og Den Danske Stat har ansvaret for at kortlægge det åbne land uden for byerne og bygderne. Asiaq varetager, i samarbejde med Selvstyret, Grønlands interesser overfor Danmark i kortlægningen af det åbne land udenfor byer og bygder. Asiaq samarbejder også med andre landes nationale kortlægningsmyndigheder.

Byer og Bygder

Siden 1960´erne har Grønlands Tekniske Organisation (GTO) og herefter Asiaq kortlagt Grønlands byer og bygder.

Asiaq udarbejder tekniske kort tilpasset de forskellige formål og opmåler og indsamler data i felten med RTK-GNNS (GPS), totalstation, drone, og fly. Kortdata suppleres med indberetninger fra myndigheder, virksomheder og borgere som tilfører ekstra værdi til grundkortet. Asiaq ajourfører grundkortet og kloakkortet efter en fastsat ajourføringsstrategi i en tilbagevendende turnus.

Relateret links

Grundkortet

Grundkortet er et teknisk-topografisk 3D kort med en stor detaljerigdom og en høj nøjagtighed…

Kloakkort

Kloakkortet er et teknisk 3D kort med en høj nøjagtighed. Kortet viser brønddækslets og brøndbundens koordinater…

Specialprodukter

Hvis du har behov for et specielt kort med udvalgte temaer eller særligt design, så kan Asiaq udarbejde kort og geodata…

Kortforsyning

Fra den 1. januar 2018 blev dele af de geografiske data, som Asiaq producerer, gjort frit tilgængelige…