Skip to main content

Asiaq moderniserer kortgrundlaget i hele landet. Det sker ved at Grønland får et opdateret og sammenhængende opmålingssystem. Tidligere har hver bosted haft et system baseret på den lokale middelvandstand det enkelte sted. Med det nye system bliver det nemmere at benytte GPS og andet moderne udstyr.

Asiaq vil i løbet af 2023 opdatere de ca. 300 fikspunkter, som er placeret i alle byer og bygder.  Et fikspunkt er et fast og stabilt punkt i terrænet, som er markeret med et indstøbt anker eller på anden vis. Fikspunkterne bruges f.eks., når Asiaq skal opmåle et bosted til kortproduktion eller som grundlag for opmåling til byggeri.

    • ”Fikspunkterne bruges blandt andet ved udarbejdelsen af kort og andre vigtige geodata. I løbet af 2023 igangsætter Asiaq moderniseringen af fikspunktnettet i alle byer og bygder, så vi får et moderniseret og ens opmålingssystem i hele landet”, udtaler afdelingschef ved Asiaq John Kamper.

Tidligere var fikspunkthøjden baseret på målinger af middelvandstandshøjden udført i 1960érne i det enkelte bosted. Forbedringerne af fikspunktnettet vil medføre at Grønland får et nyt GPS-konsistent højdesystem. Hvor højden af fikspunktet blandt andet vil blive fastsat på baggrund af satellitmålinger, tyngdedata og andre moderne metoder. Beregningerne som ligger bag det nye system er udført at DTU (Danmarks Tekniske Universitet).

    • ”Den helt store forbedring bliver, at vi får et sammenhængende system for hele landet, og at fikspunkterne nemt vil kunne spille sammen med f.eks. GPS-målinger og andre målinger foretaget med moderne og tidssvarende udstyr” afslutter John Kamper.

Asiaq igangsætter nu arbejdet, og der vil blive meldt ud i de enkelte bosteder, når fikspunktnettet og kortene i den pågældende by eller bygd er moderniseret. Der vil ske en løbende inddragelse og orientering af brugerne af fikspunkterne og andre interesserede.

Faktaboks

  • Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønland Selvstyre
  • Asiaq indsamler, bearbejder og formidler information om det fysiske miljø til fremme for vækst og udvikling i samfundet.
  • Asiaq kan rekvireres til opgaver der omhandler at indsamle og få information om det fysiske miljø. Det kan fx være GIS og kortlægningsopgaver, forundersøgelser og afsætning til anlægsprojekter som udbygning af infrastruktur fx veje, lufthavne, vandkraftværker, miner og boliger.
  • Asiaq varetager udvikling og vedligeholdelse af fikspunknettet for alle bosteder. Fikspunktnettet i Grønland er et terrestrisk referencesystem, som danner grundlaget for præcis opmåling.
  • I landskabet er fikspunkterne markerede fysiske punkter.
  • Fikspunktnettet anvendes blandt andet til kortproduktion og som grundlag for opmåling og byggeri.